top of page

Gymtjugofyra Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet.

Gymtjugofyra i Östersund AB (nedan "GYM24H") respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som GYM24H behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

VILKA TYPER AV UPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH HUR SAMLAR VI IN DEM

Vi vill erbjuda, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och skapa riktigt attraktiva erbjudanden för dig. För att kunna göra detta behandlar vi dina personuppgifter (kunduppgifter och besökshistorik). Nedan hittar du förklaringar till dessa kategorier. Du är dock inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men om du inte gör det är det inte säkert att vi kan erbjuda dig alla våra tjänster och produkter.

Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person kopplat till din tjänst t.ex. vilka tjänster du har hos oss, ditt namn och personnummer, din adress och e-postadress, ditt telefonnummer och ditt användar-id.

Besökshistorik: är uppgifter om när du använder din tjänst t.ex. när du påbörjar och avslutar en träning, när du loggar in i appar och på Mina Sidor via webbsida.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt:
- Genom dina kontakter med oss, t.ex. när du blir kund hos oss eller om du är i kontakt med vår kundservice.
- Genom att du använder någon av våra tjänster eller produkter, t.ex. när du tränar.
- Genom att inhämta uppgifter från andra externa källor t.ex. personregister eller vid kreditupplysning.
- Genom att använda cookies på våra webbplatser.

VAD VI ANVÄNDER UPPGIFTERNA TILL

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig

- för att fullgöra avtalet med dig; eller
- för att fullgöra en för GYM24H rättslig förpliktelse.

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras

- efter en intresseavvägning, där GYM24Hs intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd; eller
- sedan du har lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta kundservice.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna. Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter
Vi behandlar kunduppgifter och besökshistorik för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för tjänsten och/eller produkten, kreditupplysning, registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter och reklamationer av tjänster och produkter.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse.

Utveckla och förbättra våra tjänster och produkter
Vi behandlar kunduppgifter, såsom att vi gör urval och genomför kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig samt våra processer och metoder.

Rättslig grund: berättigat intresse.

Tillhandahålla och förbättra service till våra kunder
Vi behandlar dina kunduppgifter och besökshistorik, såsom att vi hanterar din ärendehistorik, för att kunna tillhandahålla kundservice, för att kunna tillhandahålla vår självservice, och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna erbjuda dig bästa möjliga service. När du kontaktar oss kan kommunikationen komma att analyseras.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning (GYM24H har berättigat intresse av att kunna upprätthålla en god kundservice).

Direktmarknadsföring
Vi behandlar kunduppgifter, exempelvis genom att analysera och bearbeta besökshistorik, för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden avseende våra produkter och tjänster. Vi behandlar besökshistorik, genom att samla in, spara, bearbeta och analysera, exempelvis att analysera hur just du använder våra tjänster och produkter, för att kunna skräddarsy erbjudanden som passar just dig. Marknadsföringen sker via t.ex. brev, telefon, sms och e-post.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunduppgifter) och samtycke (besökshistorik).

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster och produkter
Vi behandlar kunduppgifter och besökshistorik för att kunna tillvarata säkerheten för alla våra tjänster, produkter och elektroniska kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra otillåten användning av tjänsten eller produkten och/eller för att upptäcka och förhindra bedrägerier m.m.

Rättslig grund: intresseavvägning (GYM24H har ett berättigat intresse av att upprätthålla säkerheten för våra tjänster) och rättslig förpliktelse.

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen
Vi behandlar dina kunduppgifter och besökshistorik för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER

Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter för ändamålen som vi angett ovan så länge som du är kund hos oss och i upp till 24 månader därefter. Din besökshistorik sparar vi i upp till 12 månader efter det att uppgifterna skapades. Men vi kan även komma att spara dessa uppgifter längre för vissa ändamål exempelvis för:

- Fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår.

- Direktmarknadsföringsändamål sparar vi kunduppgifter i 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört.

- Att kunna analysera hur just du använder våra tjänster och produkter och för att skräddarsy erbjudanden som passar just dig så sparar vi din besökshistorik så länge vi har ett giltigt samtycke från dig och som längst i 24 månader efter det att din besökshistorik samlades in.

- Att kunna tillhandahålla och förbättra vår service till dig sparar vi kunduppgifter i 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört.

- Att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi kunduppgifter och besökshistorik så länge som i lagen anges.

COOKIES

GYM24H använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker.

Cookies gör det möjligt att till exempel:

- skapa personliga erbjudanden
- få information hur besökare interagerar med webbplatsen
- komma ihåg vad som finns i kundvagnen
- möjliggöra olika tjänster och funktioner

Ytterligare information om cookies, även kallade kakor, hittar du på vår webbplats, www.gym24h.se eller på Post-och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

TILL VEM VI LÄMNAR UT DINA UPPGIFTER

Vi lämnar ut uppgifter där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter, t.ex. till räddningstjänsten.

 

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet dokumentet hittar du kontaktuppgifter till GYM24H som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse
Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;
- Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket;
- Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas;
- Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;
- Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut.

Rätt att göra invändningar
- Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på GYM24H. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet;
- Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

- Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet;
- Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa;
- Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller
- I väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll. Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss.

KONTAKTUPPGIFTER TILL GYM24H, PERSONUPPGIFTSBITRÄDE SAMT TILL VÅRT DATASKYDDSOMBUD

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter t.ex. återkalla ditt samtycke
- Besök vår hemsida www.gym24h.se.
- Kontakta vår kundservice för GYM24H på telefon: 0725539024.

Om du inte vill ha vår direktmarknadsföring
Du har alltid rätt tacka nej till vår direktmarknadsföring av tjänster och produkter som görs via SMS, e-post, telemarketing, eller per post.

Ring då till vår kundservice eller klicka på avregistrera i SMSet eller e-postmeddelandet. Du kan även avregistrera dig per brev till adressen nedan. Vänligen ange då namn, personnummer och vilket abonnemang det gäller.

Personuppgiftsansvarig Gymtjugofyra i Östersund AB
Gymtjugofyra i Östersund AB är ansvarig för den behandling av våra kunders (konsumenter) personuppgifter som görs för GYM24H. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen.

Gymtjugofyra i Östersund AB, Regementsgatan 23, 83141 Östersund

Personuppgiftsbiträde Passage & Infosystem AB
Passage & Infosystem AB är genom affärssystemet NovaSecur(R) ansvarig för lagring av våra kunders (konsumenter) personuppgifter.

Passage & Infosystem AB, Gränsbovägen 4B, 152 42 Södertälje

Dataskyddsombud Gymtjugofyra i Östersund AB
Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att ringa till vår kundservice för GYM24H på telefonnummer 0725539024 eller mejla till info@gym24h.se.

Ändring av integritetspolicyn
GYM24H kan komma att ändra denna integritetspolicy. Den ändras på samma sätt som de allmänna villkoren för den tjänst eller produkt som du har hos oss. Vi kommer även meddela ändring på vår webbplats www.gym24h.se. Där kommer vi även att hålla samtliga versioner av policyn tillgängliga för dig.

bottom of page